Služby pre zákazníkov:
+420 702 028 134

Obchodné podmienky

1. Tovar si je možné objednávať u našej zásielkovej služby telefonicky, faxom, pomocou e-obchodu www.brainway.sk alebo elektronickou poštou na adrese brainway@brainway.sk

2. Objednávateľ a príjemca tovaru musí byť osoba staršia ako 18 rokov a súhlasiť s týmito obchodnými podmienkami. Následne zadaním záväznej objednávky horeuvedenou formou si objedná tovar.

3. Objednaný tovar bude poslaný podľa podmienok uvedený na stránke http://www.brainway.sk/-doprava. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude objednávka vybavená až po naskladení chýbajúce tovaru z objednávky. Forma úhrady bude dohodnutá pri objednávaní.

4. O prípadnom oneskorení doručenia zásielky, ak toto oneskorenie spôsobí firma ZENOVA Labs., s.r.o. sa pokúsime objednávateľa informovať.

5. Poštovné a balné je účtované podľa informácie na stránke http://www.brainway.sk/-doprava.

6. Každá zásielka obsahuje priloženú Vystavenú Faktúru, t.j. platný účtovný doklad s rozpisom jednotlivých položiek a DPH.

7. Všetky ceny a celkové sumy sú v Euro s 20 % DPH.

8. Tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti ZENOVA Labs., s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.

9. Kupujúci je povinný dodanú zásielku skontrolovať. V prípade zistenia nedostatkov, je povinný tieto nedostatky písomnou formou oznámiť spoločnosti ZENOVA Labs., s.r.o. do 5 dní od prevzatia zásielky.

10. Spoločnosť ZENOVA Labs., s.r.o. sa zaväzuje kupujúceho informovať o vybavení reklamácie dodaného tovaru najneskôr do 30 dní od dňa prijatia reklamácie.

11. V prípade, že zákazník žiada o možnosť vrátenia tovaru, musí preukázať vážny nedostatok alebo príčinu pre uplatnenie si nároku. O spôsobe vrátenia je potrebné sa dohodnúť vopred telefónom alebo elektronickou poštou.

12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť neodborným užitím, zneužitím produktu alebo sprístupnením osobám, ktorým nie je výrobok určený. Taktiež nenesie zodpovednosť za neoboznámenie sa s účinkami jednotlivých produktov Zákazník sa pred užitím výživového doplnku riadne oboznámi s etiketou na výrobku a prípadné nejasnosti konzultuje so svojim lekárom alebo lekárnikom.

13. Objednávateľ sa oboznámil s existenciou práva na odstúpenia od zmluvy (objednávky). Objednávateľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby doručania tovaru. Objednávateľ je povinný informovať Predávajúceho o odstúpení od zmluvy. 

14. Objednávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári a s ich výhradným spracovaním spoločnosťou ZENOVA Labs., s.r.o. v zmysle §.4 písm. a), b) zákona č.428/2002 Z.z. za účelom a v rozsahu potrebnom na spracovanie objednávkového procesu a na prevádzkovanie marketingových aktivít spoločnosťou. Užívateľ prehlasuje, že bol poučený o svojom práve k prístupu k svojim osobným údajom a ďalších právach garantovaných zákonom č.428/2002 Z.z., a taktiež o práve svoj súhlas vziať kedykoľvek späť, prípadne dožadovať opravu poskytnutých osobných údajov, ich aktualizáciu, zablokovanie alebo likvidáciu.

Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe